اين چت روم به دليل عدم پرداخت پول هاست بسته شده است
لطفا جهت رفع مشكل كنوني با مديريت تيم طراحي مهر طرح در ارتباط باشيد
در صورت عدم تمديد هاست تا ده روز پس از زمان مقرر چت روم حذف خواهد شد

تيم طراحي مهر طرح